Typecho 实现评论框自动获取QQ头像和昵称

 • 2020 年 12 月 27 日
 • 208次
 • 309 字
 • 暂无评论

前言

找了许久的关于 Typecho 实现评论框输入 QQ号码自动获取QQ头像和昵称的功能,终于在一个大佬的博客中找到了解决方法,下面废话不多说就开始进入正题吧!

主要核心还是 Ajax去处理,获取到QQ身份的数据信息。


<?php 
// 通过QQ号即可获取用户信息

// 获取QQ头像接口
// http://q1.qlogo.cn/g?b=qq&nk=QQ号&s=100&t=1547904810

// 获取QQ昵称接口
// http://r.qzone.qq.com/fcg-bin/cgi_get_portrait.fcg?g_tk=1518561325&uins=QQ号

// BY TANKING
// LIKEYUNBA.COM

header('Content-Type: text/html;charset=utf-8');
  $QQ=$_GET["qq"];
  if($QQ!=''){
    $urlPre='http://r.qzone.qq.com/fcg-bin/cgi_get_portrait.fcg?g_tk=1518561325&uins=';
    $data=file_get_contents($urlPre.$QQ);
    $data=iconv("GB2312","UTF-8",$data);
    $pattern = '/portraitCallBack\((.*)\)/is';
    preg_match($pattern,$data,$result);
    $result=$result[1];
    $nickname = json_decode($result, true)["$QQ"][6];
    echo "QQ昵称:".$nickname;
    echo "<br/><br/>";
    $headimg = "http://q1.qlogo.cn/g?b=qq&nk=$QQ&s=100&t=1547904810";
    echo "QQ头像:";
    echo "<br/><br/>";
    echo "<img src=\"$headimg\">";
    echo "<br/><br/>";
    $email = $QQ."@qq.com";
    echo "QQ邮箱:".$email;
    echo "<br/><br/>";
    echo "JSON数据:";
    echo "[{\"nickname\":\"$nickname\",\"touxiang\":\"$headimg\",\"email\":\"$email\"}]";
  }else{
    echo "请输入qq号!";
  }
?>

新建一个 get_qq_info.php 文件,代码如下

里面主要是通过qq获取了昵称。


<?php 
header('Content-Type: text/html;charset=utf-8');

$QQ=$_POST["qq"];
if($QQ!=''){
 
$urlPre='http://r.qzone.qq.com/fcg-bin/cgi_get_portrait.fcg?g_tk=1518561325&uins=';
$data=file_get_contents($urlPre.$QQ);
$data=iconv("GB2312","UTF-8",$data);
$pattern = '/portraitCallBack\((.*)\)/is';
preg_match($pattern,$data,$result);
$result=$result[1];
$nickname = json_decode($result, true)["$QQ"][6]; 

$geturl = 'http://ptlogin2.qq.com/getface?&imgtype=1&uin='.$QQ;
$qqurl = file_get_contents($geturl);
$str1 = explode('sdk&k=', $qqurl);
$str2 = explode('&t=', $str1[1]);
$k = $str2[0];
if(empty($k)){
$url = '/usr/themes/spzac/img/wu-user.png';
} 
else{ $url = 'https://q1.qlogo.cn/g?b=qq&k='.$k.'&s=100';} 

$aaa = array('name'=>$nickname,'qqtx'=>$url);
$bbb =json_encode($aaa);
echo $bbb;
 
}else{
echo "请输入qq号!";
}
?>

下一步

建立js文件,我这里是qqget.js,记得让页面调用


function fn_qqinfo() {
  var qq_num = $('#qqinfo').val();  
  if (qq_num) {
    if (!isNaN(qq_num)) {
      $.ajax({
        url: "/usr/themes/spzac/lib/get_qq_info.php",
        type: "POST", 
        data: {
          qq: qq_num,          
        },
        async: true,             
        dataType: "json",
        success: function(data) {
          $("#mail").val(qq_num + '@qq.com');
          $('#comment').focus();
          if (data == null) {
            $("#author").val('QQ游客');
          } else {
            $("#author").val(data.name == "" ? 'QQ游客' : data.name);
           $('div.ajax-user-avatar img').attr('src',data.qqtx);
             
          }
        },
        error: function(err) {
          $("#author").val('QQ游客');
          $("#mail").val(qq_num + '@qq.com');
          $('#comment').focus();
        }
      });   
     
    } else {      
      $("#mail").val('你输入的好像不是QQ号码');
    }
  } else {
    $("#qqinfo").val('请输入您的QQ号');    
  }
}

这里是通过截取到输入的QQ,然后通过ajax去处理得到相关昵称,邮箱和头像,返回调用,赋予指定的输入框的值

下面是前端的html代码,参考就行了,举一反三,自己配置到自己的页面代码就行了


<div class="input_body qqget_all">       
       <div class="qqget_hasLogin ajax-user-avatar"> <img src="<?php $this->options->themeUrl('img/wu-user.png'); ?>" width="35px" height="35px" class="avatar hasLogin-author " ></div>        
       <ul class="ident qqget_input">
          <li><input type="text" class="form-control " name="qqinfo" id="qqinfo" placeholder="QQ号可获取头像和昵称" onblur="fn_qqinfo()" required="required"></li>
          <li><input type="mail" class="form-control " name="mail" id="mail" placeholder="邮件*" readonly unselectable="on" value="<?php $this->remember('mail'); ?>"></li>  
          <li><input type="text" class="form-control " name="author" id="author" placeholder="昵称*" autocomplete="off" value="<?php $this->remember('author'); ?>" /></li>
       </ul>
       <input type="submit" value="提交评论" class="comment_submit_button c_button">        
</div>

我这里目前是实现在评论框,如果有问题就留言把,也可以将你思路写下来哦~


版权属于:真的二嘉评论已关闭